تنهـــــــــا مــــــاییـــــــــم

مــــــــــــלּ و تـــــــــــــــو

نــــــظـــاره گــــــاלּ خـــــــــــامــــــوشــــ  ایــــــלּ خــــــــــــلأ ...

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید