گفتـــــم : بگــــو ...

سکـــوتــــ کــــرد و رفتــــ ...

و مــن هنـــوز گــــوش مـــی کنــــم ... !

 

(قــ . امیــن پور)

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید