زیــبـــــــــا نبــــــــود زندگـــــــــــی ...

و بـــــه مــــــرگــــ چیــــــــزی نمی گفتــــــــم ...

کـــه مبـــــــــــادا بگـــــــــریـــزد و بـــر نگــــــردد ...

 

 " شـــ . لنگـــــرودی "

 

  

 

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید