پیشـــ  از  آنکـهـــ 

بهـــ تنهــــایــی خـــــود پنــــــاه بــــرم 

از دیگــــران شکـــــوه آغـــــاز می کنـــم 

فریــــاد می کشــم کـــه : 

تـــرکـــم گفتـــهـــ انـــــد ...

 

 

" مارگــوت بیگل "

 

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید